CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THIỆN ĐỨC NĂM 2011

[CT Mổ Tim] [2022] 15/11 Mổ Tim NGUYỄN THỊ TUYỀN

December 15, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2022] 15/11 Mổ Tim HỮU CẢNH

November 15, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2022] 15/11 Mổ Tim NGUYỄN NGỌC DIỄM

November 15, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2022] 15/11 Mổ Tim NIÊ H’THỨ

November 15, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2022] 13/10 Mổ Tim PHẠM THỊ YẾN

October 13, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Khám Bệnh][2022] 23/9 Khám Chữa Bệnh Tại Ninh Thuận

September 26, 2022

[CT Khám Bệnh][2022] 26/08 Khám Chữa Bệnh Tại Phú Yên

August 29, 2022

[CT Mổ Tim] [2022] 24/08 Mổ Tim NGUYỄN HỒNG ÂN

August 24, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2022] 01/08 Mổ Tim LỄ NGUYỄN PHƯƠNG ANH

August 1, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …

[CT Mổ Tim] [2022] 01/08 Mổ Tim NGUYỄN THỊ CHỬ

August 1, 2022

“Chương trình Trái Tim Yêu …