CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THIỆN ĐỨC NĂM 2013

[CT Mổ Mắt] [2013] 26/10 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN THỦ ĐỨC – HCM

October 28, 2013

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2013] 12/09 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN GTVT – HCM

September 15, 2013

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2013] 25/08 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

August 27, 2013

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2013] 02/08 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN GTVT – HCM

August 5, 2013

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2013] 07/07 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo PHAN THIẾT – HCM

July 9, 2013

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2013] 16/06 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo DẦU DÂY – HCM

June 17, 2013

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2013] 09/06 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN THỦ ĐỨC – HCM

June 11, 2013

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2013] 12&18/05 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN THỦ ĐỨC – HCM

May 10, 2013

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2013] 19/04 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo CẦN GIỤÔC – HCM

April 21, 2013

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2013] 27/03 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN GTVT – HCM

March 29, 2013

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …