CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI THIỆN ĐỨC NĂM 2011

[CT Mổ Mắt] [2011] 01/12 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN GTVT– HCM

December 2, 2011

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2011] 23/11 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN VIỆT HÀN – HCM

November 25, 2011

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2011] 20/11 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN THỬ ĐỨC – HCM

November 22, 2011

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Mắt] [2011] 09/11 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN VIỆT HÀN – HCM

November 10, 2011

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Tim] [2011] 06/11 Mổ Tim Cháu Nay-k’nhi

November 8, 2011

CHI HỘI THIỆN ĐỨC – …

[CT Mổ Tim] [2011] 05/11 Mổ Tim Cháu Po Châm Mai

November 7, 2011

CHI HỘI THIỆN ĐỨC – …

[CT Mổ Tim] [2011] 01/11 Mổ Tim Cháu Rah lan H’Ayen

November 5, 2011

CHI HỘI THIỆN ĐỨC – …

[CT Mổ Mắt] [2011] 26/10 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIỆN VIỆT HÀN– HCM

October 28, 2011

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH …

[CT Mổ Tim] [2011] 29/09 Mổ tim cháu LỤC VĂN TÂM

September 30, 2011

CHI HỘI THIỆN ĐỨC – …

[CT Mổ Tim] [2011] 27/08 Mổ tim cháu Lan Phương

August 29, 2011

CHI HỘI THIỆN ĐỨC – …