[CT Mổ Mắt] [2019] 27/10 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – BỆNH VIỆN THỦ ĐỨC – CHI HỘI THIỆN ĐỨC 27/10/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *