[Chương Trình Mỗ tim] tại Bệnh viện Tim Tâm Đức

Đoàn Y Bác sì Thiện Đức và hội từ thiện SAP-VN tài trợ mỗ tim cho Bệnh nhân Đinh Mạnh Tuấn thành công tại Bệnh viện Tim Tâm Đức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *