CHƯƠNG TRÌNH MANH LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA

[CT Mổ Mắt] [2021] 29/03 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN MẮT TÂY NAM – HCM

March 30, 2021

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2020] 05/07 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

July 7, 2020

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2019] 27/10 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

October 27, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2019] 28/07 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

July 28, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2019] 23/06 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN STO – HCM

June 23, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2019] 12/5 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

May 12, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2019] 10/3 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

March 10, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2019] 6/1 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

January 6, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2018] 09/12 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN QUẬN THỦ ĐỨC – HCM

December 9, 2018

[CT Mổ Mắt] [2018] 21/10 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN QUẬN THỦ ĐỨC – HCM

October 21, 2018