CHƯƠNG TRÌNH MANH LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA

[Chương Trình Phẫu Thuật Mắt Nhân Đạo] cho các Bệnh Nhân nghèo tháng 7/2023

July 3, 2023

CHƯƠNG TRÌNH “Phẫu Thuật Mắt Nhân Đạo”  tại BỆNH VIỆN MẮT TÂY NAM  ngày 01/07/2023. …

[CT Mổ Mắt] [2023] 20/04 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN MẮT TÂY NAM – HCM

April 20, 2023

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2023] 04/03 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN MẮT TÂY NAM – HCM

March 4, 2023

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2021] 29/03 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN MẮT TÂY NAM – HCM

March 30, 2021

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2020] 05/07 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

July 7, 2020

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2019] 27/10 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

October 27, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2019] 28/07 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

July 28, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2019] 23/06 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN STO – HCM

June 23, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2019] 12/5 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

May 12, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …

[CT Mổ Mắt] [2019] 10/3 Mang lại ánh sáng cho bệnh nhân nghèo BỆNH VIÊN THỦ ĐỨC – HCM

March 10, 2019

CHƯƠNG TRÌNH “MANG LẠI ÁNH SÁNG CHO BỆNH NHÂN NGHÈO VÙNG SÂU VÙNG XA” – …