• Tây Ninh.
  • Ngày 28/ 11/ 2010
  • Khám và mổ mắt cho :138 bệnh nhân.

 

Joomla Template by Joomla51.com