• Bạc Liêu.
  • Ngày 16/ 03/ 2009.
  • Khám và mổ mắt cho:100 bệnh nhân.


Joomla Template by Joomla51.com